atia amir


zaman matriks
UMP sem 1 tahun 1
UMP sem 2 tahun 1
UMP sem 1 tahun 2
UMP sem 2 tahun 2
UMP sem 1 tahun 3
UMP sem 2 tahun 3
UMP sem 1 tahun 4
UMP sem 2 tahun 4
KAZ 2014
SL1M 2015
WIT 2016